Directieplatform

Het directieplatform draagt zorg voor de daadwerkelijke uitvoering van het SWV beleid op de VO scholen.

Iedere aangesloten school, met uitzondering van Heliomare, heeft een vertegenwoordiger (locatiedirecteur of leider) in het directieplatform. Het platform komt minimaal vijf keer per jaar bijeen. In het directieplatform vindt monitoring plaats van de kwaliteit van de uitvoering en de effecten van het beleid op de leerlingenstromen. Het platform evalueert jaarlijks de uitvoering van het beleid en doet, indien nodig, voorstellen voor verbetering. De directeur SWV is verantwoordelijk voor de verbinding tussen het directieplatform en het bestuur. De inhoudelijke besluiten over de wijze van uitvoering worden teruggekoppeld naar het bestuur.

Klik hier om het toezichtkader van het SWV in ten zien.