Algemeen

Het Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland is een samenwerkingsverband van 9 schoolbesturen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs. Samen zorgen zij voor een dekkend netwerk voor het voortgezet onderwijs in de regio Kop van Noord-Holland. 

In artikel 17a, lid 2 van de wet op het Voorgezet Onderwijs wordt het doel van Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs als volgt omschreven:

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Om alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, werken de reguliere en de speciale scholen van voortgezet onderwijs in de regio nauw met elkaar samen. Zij stemmen de verschillende vormen van ondersteuning met elkaar af en willen iedere leerling door het volgen van (passend) onderwijs brengen naar een voor hem of haar passende plek in de maatschappij.