MAZL

MAZL staat voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen en is een beproefde methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt. 

 

De werkwijze

In het geval van ziekte melden ouders hun kind ziek op school. Bij zorgwekkend ziekteverzuim gaat de school in gesprek met leerling en ouders en laat zich zo nodig adviseren door de jeugdarts. We vinden het belangrijk dat de leerling zo snel en zo goed mogelijk weer aan het lesprogramma kan deelnemen.

De criteria voor zorgwekkend ziekteverzuim binnen MAZL zijn: 4e ziekmelding in 12 weken of vanaf de 7e dag aaneengesloten ziek. Als er zorgen bestaan over het verzuim, kan school ook altijd eerder het gesprek aangaan. De leerling en de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op school met de mentor en/of de ondersteuningscoördinator. Zij ontvangen hiervoor een brief of worden hiervoor telefonisch uitgenodigd. Ouders ontvangen hierbij een overzicht van het verzuim van hun kind. Naar aanleiding van dit gesprek kan een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts.


Wat doet de jeugdarts?
De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig en bespreekt samen met ouders en leerling de gewenste zorg. De jeugdarts adviseert over mogelijkheden om deel te nemen aan het lesprogramma en biedt hiervoor handvatten.

De arts heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat het gesprek vertrouwelijk is en dat de arts inhoudelijke informatie alleen met toestemming van ouders/verzorgers en/of de leerling met anderen deelt.


Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?
De leerplichtambtenaar houdt toezicht op ongeoorloofd schoolverzuim vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid de Leerplichtwet te handhaven.

 

Informatie voor jongeren en ouders

Als ouder/verzorger ziet u het liefst dat uw zoon of dochter gezond en veilig opgroeit, de eigen talenten benut en goede keuzes maakt voor de toekomst. Met zelfvertrouwen en een diploma op zak! School, Jeugdgezondheidszorg en gemeente maken zich sterk voor gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. Ook de leerlingen die relatief vaak of langdurig afwezig zijn vanwege lichamelijke of psychische klachten. Daarom doet de school van uw kind mee aan MAZL (spreek uit: mazzel). Wanneer u als ouder vragen of zorgen heeft over het ziekteverzuim van uw kind, neemt u dan gerust contact op met de lokale jeugdgezondheidszorg-organisatie. Op werkdagen kunt u een daar een afspraak maken voor een MAZL-consult bij de jeugdarts via 088 – 01 00 500.

 

Informatie voor onderwijsprofessionals

Hoe voer je nu een verzuimgesprek? In deze handreiking lees je hier meer over.

En hierbij het verwijsformulier voor een afspraak met de jeugdarts in verband met verzuimbegeleiding MAZL en het evaluatieformulier MAZL scholen-GGD-ketenpartners

Via deze link kom je bij het handboek MAZL.

Informatie over MAZL & het basispakket JGZ op het Voorgezet Onderwijs (VO).