Bestuur en organisatie

Het Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland is een stichting waar 8 schoolbesturen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs aangeslotenen van zijn. Het SWV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58606149.

Samen zorgen de V(S)O scholen voor een dekkend netwerk voor het voortgezet onderwijs in de regio Kop van Noord-Holland. De stiching heeft een Deelnemersraad, een Raad van Toezicht en een Bestuur. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement. Daarnaast hanteert het SWV een klokkenluidersregeling, klachtenregeling en integriteitscode.

 

Deelnemersraad

In de Deelnemersraad zitten alle aangesloten schoolbesturen. De Deelnemersraad is een adviesorgaan voor de Raad van Toezicht en het Bestuur. Voor een overzicht van de deelnemers in de Deelnemersraad, klik hier.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het intern toezichthoudend orgaan van het SWV. De RvT bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf onafhankelijke externe leden. De leden van de RvT houden zich aan het rooster van aftreden en de RvT bestaat uit de volgende leden:

1. dhr. J.J.C. (Co) de Custer (voorzitter)

2. mevr. L.J. (Linda) Braam - de Jong

3. dhr. S.W.J. (Sebastian) Baeten

4. Vacature

 

Bestuur

Het Bestuur is het besluitvormend orgaan van het SWV en bestaat uit één persoon. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting en geeft leiding aan de medewerkers binnen het bureau van het SWV. De directeur-bestuurder van het SWV is:

mevr. drs. M.J. (Myrthe) Scheltema de Heere

 

Medezeggenschap

De Ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapraad personeel (MR-P) zijn de medezeggenschapsorganen binnen het SWV.

 

MR-P

De MR-P is een van de twee formele medezeggenschapsorganen binnen het SWV. Elk samenwerkingsverband waar twee of meer personeelsleden werkzaam zijn, is verplicht een medezeggenschapsraad voor personeel te vormen. De MR-P bestaat uit alle personeelsleden die werkzaam zijn binnen het SWV. Dit heeft te maken met de geringe omvang van het personeelsbestand van het SWV. Hierdoor hebben ‘automatisch’ alle personeelsleden zitting in de MR-P. De MR-P heeft overleg met de directeur-bestuurder over de lopende zaken binnen het SWV, het personeelsbeleid, de begroting en het jaarverslag. De MR-P heeft instemmings- of adviesbevoegdheid op bestuursbesluiten van het bestuur aangaande het personeel van het SWV. De instemmings- of adviesbevoegdheden liggen vast in het reglement van de medezeggenschapsraad.

 

In artikel 17a, lid 2 van de wet op het Voorgezet Onderwijs wordt het doel van Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs als volgt omschreven:

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Om alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, werken de reguliere en de speciale scholen van voortgezet onderwijs in de regio nauw met elkaar samen. Zij stemmen de verschillende vormen van ondersteuning met elkaar af en willen iedere leerling door het volgen van (passend) onderwijs brengen naar een voor hem of haar passende plek in de maatschappij.

 

17
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

18
september

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid