Beleid

Om aan de visie binnen het SWV vorm en inhoud te geven, wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd:

  • Er is aandacht voor alle leerlingen in de regio en alle scholen voelen zich binnen het SWV verantwoordelijk voor deze leerlingen.

De scholen zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen die bij hen staan ingeschreven. Indien een leerling een vrijstelling heeft of absoluut verzuimt, en dus geen school van inschrijving heeft, wordt deze leerling door de gemeente gedeeld met de consulenten van het SWV. Scholen, SWV en gemeenten voelen zich verantwoordelijk voor alle leerlingen. Dit houdt in dat er met elkaar naar gestreefd wordt om voor elke leerling binnen ons SWV een passende school en onderwijsaanbod te hebben. Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. Met aandacht voor deze leerling zorgt de school ervoor, al dan niet in samenwerking met de consulenten van het SWV en de gemeente (wijkteam, leerplicht), dat er een goed beeld komt van wat er nodig is om de leerling verder te helpen in zijn ontwikkeling. Hiertoe wordt er met de leerlingen gesproken, naar de leerling geluisterd en wordt de leerling deelgenoot of, waar mogelijk, eigenaar van zijn eigen ontwikkelproces, waarbij ook ouders altijd bij de planning en de uitvoering van de extra ondersteuning betrokken worden en een verantwoordelijkheid hebben.

  • De scholen gaan uit van de talenten en de mogelijkheden van de leerling.

De scholen binnen ons SWV hebben in beeld waar de leerling goed in is en waar mogelijkheden liggen om verder door te ontwikkelen. Deze kennis gebruiken de scholen om op gebieden waar de leerling (nog) minder goed in is, tot een hoger niveau te komen.

  • Leerlingen verblijven in het VSO zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van elke leerling en - indien mogelijk -de uitstroom naar vervolgonderwijs staan hierbij centraal. Vroegtijdige instroom vanuit het Primair Onderwijs (PO) of VO is voor het VSO belangrijk om een reële kans op uitstroom naar het regulier VO mogelijk te maken.

  • Alle scholen doen, binnen de mogelijkheden die zij hebben, wat nodig is om de talenten van de leerling optimaal te ontwikkelen en de kansen van de leerling te vergroten, zodat de schoolloopbaan succesvol kan worden afgerond.

De scholen zetten zich volledig in om de kansen van de leerling te vergroten met als doel te werken aan een afronding van de schoolloopbaan. Hoe deze afronding er uitziet, is afhankelijk van de leerling.

  • De scholen bieden ondersteuning binnen de school waar kan of buiten de school wanneer nodig, met andere oplossingen in samenwerking met jeugdhulp en zorg.

Waar leerlingen het nodig hebben, krijgen zij hulp om het beste uit zichzelf te halen. Hiervoor hebben de scholen een ondersteuningsstructuur. De scholen combineren interne en externe expertise zodat zij in staat zijn te bieden wat er nodig is. Als dat betekent dat een leerling even niet op school kan blijven, blijft de school altijd betrokken om zo snel mogelijk de terugkeer naar school weer mogelijk te maken. Digitaal onderwijs kan hierbij een (tijdelijke) oplossing bieden.

  • Het SWV zet de beschikbare middelen zo in dat alle leerlingen binnen het SWV er baat bij hebben.

Wanneer hele specifieke maatwerktrajecten nodig zijn, richten we deze in. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er naar gestreefd wordt dat de leerling op termijn toegroeit naar het volgen van onderwijs in een (kleine) groep, zodat er ook geprofiteerd wordt van het socialisatie-aspect van het onderwijs.

 

Het meerjarenbeleid is beschreven in het Ondersteuningsplan van het SWV. Klik hier voor het Ondersteuningsplan 2022-2026. De schoolbesturen zijn gehouden aan de daarin vastgelegde afspraken. Jaarlijks wordt er een activiteitenplan opgesteld.

 

Jaarverslagen

In het jaarverslag legt het SWV verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid. Hieronder zijn vanaf 2017 de jaarverslagen te raadplegen.

Klik hier voor het jaarverslag 2017

Klik hier voor het jaarverslag 2018

Klik hier voor het jaarverslag 2019

Klik hier voor het jaarverslag 2020

Klik hier voor het jaarverslag 2021

Klik hier voor het jaarverslag 2022

Klik hier voor het jaarverslag 2023

 

Begroting 2024

De begroting geeft een doorkijk in het te voeren (financiële) beleid van het SWV. Klik hier voor de begroting 2024.

17
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

18
september

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid