Ondersteuningsaanbod

Reguliere scholen
Elke school voor regulier voortgezet onderwijs heeft één of meer ondersteuningspunten ingericht waar leerlingen kunnen worden begeleid door een gespecialiseerde medewerker van het Samenwerkingsverband. In onze regio kennen we 10 Ondersteuningspunten (OSP). Voor de toeleiding zijn afspraken gemaakt over de procedure en werkwijze. Uitgangspunt hierbij is het principe van handelingsgericht werken. Er is een document ontwikkeld op basis waarvan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, de leerkrachten én, indien gewenst, de ouders kan worden vastgesteld. Ouders zijn vanaf het begin betrokken bij het opstellen van een handelings- en begeleidingsplan. Er is sprake van een integrale aanpak. Voor de leerling wordt een handelingsplan opgesteld voor de begeleiding in het Ondersteuningspunt, aanbevelingen voor in de lessen en eventuele ondersteuning in de thuissituatie. Leerlingen worden in principe niet volledig geplaatst in het Ondersteuningspunt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk de reguliere lessen worden gevolgd. De  frequentie van begeleiding kan verschillen, de ondersteuning is maatwerk.

Bovenschools
Voor leerlingen die tijdelijk niet te handhaven zijn op de school waar zij zijn geplaatst, is er de mogelijkheid van plaatsing in een individueel arrangement. Er wordt een programma aangeboden waar gedragsverandering een belangrijk doel is. Leerlingen kunnen maximaal een half jaar in een individueel (maatwerk) arrangement worden begeleid. De toeleiding verloopt altijd via de Commissie Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO.

Individueel Arrangement Rebound
Het Individueel Arrangement Rebound is voor leerlingen van 12 tot en met 16 jaar die tijdelijk niet op hun school (mogen) komen. Elke leerling werkt aan zijn/haar eigen leerdoelen, waarbij het de bedoeling is dat hij/zij na de reboundplaatsing terugkeert naar de school van herkomst. Soms blijkt tijdens de plaatsing dat een andere plek wellicht beter voor de leerling is en dan begeleidt de rebound de weg daar naartoe.

De terugkeer van de leerling gebeurt altijd gefaseerd. Dat wil zeggen dat een leerling nooit in een keer volledig terug naar school gaat. Vaak begint dit met een dag in de week en wordt dit uitgebouwd naar vijf dagen. Zo kan de Rebound ook de lastige situaties die wellicht op school nog voorkomen begeleiden. De docenten worden bijtijds op de hoogte gebracht van de terugkeer van de leerling. Ook gaat er een advies mee hoe de leerling het beste aangestuurd kan worden.

Arrangement langdurig en chronische zieke leerlingen
Als je langdurig of chronisch ziek bent heeft dat invloed op je ontwikkeling. Je kunt er anders uitzien. Misschien kun je een hele schooldag niet volhouden. Door pijn of vermoeidheid kun je je aandacht niet bij je huiswerk houden. Door afwezigheid mis je schoolwerk maar ook het contact met je klasgenoten. Dit betekent dat voor deze leerlingen vaak iets extra’s nodig is. Ook deze leerlingen hebben recht op een fijne schoolloopbaan en het behalen van een diploma, passend bij zijn of haar niveau en mogelijkheden!

  • Wat zijn de consequenties van de ziekte en de behandelmethode voor het volgen van onderwijs voor deze leerling?
  • Hoe bewaken we de balans tussen belasting en belastbaarheid?
  • Hoe begeleiden we de leerling bij het omgaan en accepteren van zijn ziekte?
  • Welke afspraken moeten we maken over het toedienen van medicatie en handelen in noodsituaties. Hoe leggen we dit vast?
  • Wat moet en kan er op de school geregeld worden voor de leerling en de docenten?

Voor deze en andere vragen kunt u contact opnemen via info@swvknh.nl

Voortgezet Speciaal Onderwijs

In onze regio is een drietal scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gevestigd

  • VSO Linie College - voor zeer moeilijke lerenden
  • VSO De Spinaker - voor leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen
  • VSO Molenduin - voor leerlingen met leer- en gedragsproblematiek

Specifieke doelgroepen ((ernstig)gehandicapte en langdurig zieke leerlingen) worden doorverwezen naar Heliomare.

Nadere informatie vindt u op de website van de scholen. 
 

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland VO

Postbus 282
1740 AG Schagen
Telefoon: 0224 273504 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend)
E-mail ons op: info@swvknh.nl