Ondersteuningsaanbod

Reguliere scholen / ondersteuningspunten
Elke school voor regulier voortgezet onderwijs heeft één of meer ondersteuningspunten ingericht waar leerlingen kunnen worden begeleid door een gespecialiseerde medewerker. In onze regio kennen we 10 Ondersteuningspunten (OSP). Voor de toeleiding zijn afspraken gemaakt over de procedure en werkwijze. Dit gebeurt op schoolniveau, na overleg met de ondersteuningscoördinator, mentor, ouders en leerling. Uitgangspunt hierbij is het principe van handelingsgericht werken. Er is een document ontwikkeld op basis waarvan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, de leerkrachten én, indien gewenst, de ouders kan worden vastgesteld. Ouders zijn vanaf het begin betrokken bij het opstellen van een handelings- en begeleidingsplan. Er is sprake van een integrale aanpak. Voor de leerling wordt een handelingsplan opgesteld voor de begeleiding in het Ondersteuningspunt, aanbevelingen voor in de lessen en eventuele ondersteuning in de thuissituatie. Leerlingen worden in principe niet volledig geplaatst in het Ondersteuningspunt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk de reguliere lessen worden gevolgd. De  frequentie van begeleiding kan verschillen, de ondersteuning is maatwerk op de school zelf.

Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs (PrO) is een praktijkgerichte vorm van onderwijs voor leerlingen die gezien hun IQ en leerachterstanden waarschijnlijk geen VMBO-diploma zullen halen. Het grootste deel stroomt rechtstreeks uit naar werk, een klein deel naar een vervolgopleiding. Voor toelating tot het PrO gelden landelijke criteria en er moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband aangevraagd worden. Binnen het SWV VO Kop van Noord Holland zijn twee PrO scholen: De Pijler in Den Helder en het Regius College in Schagen.

Maatwerktrajecten
Soms komt het voor dat school even niet lukt, om wat voor reden dan ook. De leerling zit thuis. Samen met de school, de ouders, de leerling, de ondersteuningscoördinator, het wijkteam van de gemeente, de leerplichtambtenaar en een consulent van het SWV wordt gekeken naar welke mogelijkheden er wél zijn voor de leerling, om weer bezig te zijn met school, met als uiteindelijke doel weer terug op school te komen. Wat er nodig is, dat is geheel afhankelijk van de situatie. Soms is online lessen volgen een tijdelijke oplossing, soms is dat keuzes maken in het aantal vakken wat een leerling kan volgen, soms is dat even helemaal geen school of een combinatie van onderwijs en zorg. We proberen echt maatwerk te leveren, zodat geen enkele leerling zonder school komt te zitten.

Langdurig en chronische zieke leerlingen
Als je langdurig of chronisch ziek bent heeft dat invloed op je ontwikkeling. Je kunt er anders uitzien. Misschien kun je een hele schooldag niet volhouden. Door pijn of vermoeidheid kun je je aandacht niet bij je huiswerk houden. Door afwezigheid mis je schoolwerk maar ook het contact met je klasgenoten. Dit betekent dat voor deze leerlingen vaak iets extra’s nodig is. Ook deze leerlingen hebben recht op een fijne schoolloopbaan en het behalen van een diploma, passend bij zijn of haar niveau en mogelijkheden!

  • Wat zijn de consequenties van de ziekte en de behandelmethode voor het volgen van onderwijs voor deze leerling?
  • Hoe bewaken we de balans tussen belasting en belastbaarheid?
  • Hoe begeleiden we de leerling bij het omgaan en accepteren van zijn ziekte?
  • Welke afspraken moeten we maken over het toedienen van medicatie en handelen in noodsituaties. Hoe leggen we dit vast?
  • Wat moet en kan er op de school geregeld worden voor de leerling en de docenten?

Een zieke leerling in de klas, en dan? Heb je als zorgcoördinator, intern begeleider, leraar, afdelingsleider, mentor of directeur vragen over een zieke leerling? Scholen kunnen kosteloos een beroep doen op de consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) van OnderwijsAdvies! Consulenten OZL hebben kennis van een breed scala aan ziektebeelden waar leerlingen mee te maken kunnen krijgen; van zeldzame en weinig voorkomende ziekten zoals bepaalde vormen van kanker of taaislijmziekte tot veelvoorkomende ziekten zoals diabetes of astma. Door voortdurende professionalisering binnen het netwerk Ziezon (www.ziezon.nl) en korte lijnen met artsen en andere zorgverleners kunnen consulenten snel schakelen en weten zij welke invloed ziektes op het leerproces en het (psycho-sociaal) functioneren van een leerling kunnen hebben. De consulenten OZL onderzoeken op welke manier de leerling toch onderwijs kan blijven volgen gedurende zijn ziekte en wat een verantwoorde belasting voor de leerling is. In eenvoudige, maar ook complexe situaties helpen zij school en zorgpartners helderheid te krijgen over welke ondersteuning nodig is.

Iedere situatie is uniek en maatwerk is daarom van belang. In sommige gevallen is het mogelijk dat langdurig zieke leerlingen op afstand lessen op school volgen, bijvoorbeeld door de inzet van het project KlasseContact van de KPN (www.klassecontact.nl). Ook kan het wenselijk zijn dat er tijdelijk een docent aan huis komt, om de leerling te ondersteunen bij het plannen en organiseren van het schoolwerk thuis. OnderwijsAdvies ontvangt voor deze dienstverlening subsidie van het ministerie van Onderwijs. Daardoor zijn aan de inzet van de consulent geen kosten verbonden. Neem eens een kijkje op de genoemde Ziezonsite. Daar vind je o.a. bij publicaties een beschrijving van de meest voorkomende ziektebeelden en het gevolg daarvan op leren en functioneren van de leerling.

Voortgezet Speciaal Onderwijs
Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is bedoeld voor leerlingen die vanwege een beperking, chronische ziekte of stoornis specialistische en/ of intensieve begeleiding nodig hebben. In het vso wordt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit beschrijft wat voor de leerling een passend einddoel is: een diploma halen, uitstroom naar werk of uitstroom naar dagbesteding.

In ons SWV is een drietal scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gevestigd:

  • VSO Linie College - voor zeer moeilijke lerenden
  • VSO De Spinaker - voor leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen
  • VSO Molenduin - voor leerlingen met leer- en gedragsproblematiek

Specifieke doelgroepen ((ernstig)gehandicapte en langdurig zieke leerlingen) worden doorverwezen naar Heliomare.

Nadere informatie vindt u op de website van de scholen. 
 

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland VO

Postbus 282
1740 AG Schagen
Telefoon: 0224 273504 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend)
E-mail ons op: info@swvknh.nl

03
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

17
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid