Werkwijze/aanmelden

Aanmelding Toelaatbaarheidsverklaring VSO

De Commissie Toelaatbaarheid beoordeelt de aanvraag en geeft na een positieve beoordeling een Toelaatbaarheidsverklaring af. Voor de aanmelding moet een dossier worden opgesteld waaruit blijkt dat:

  • De ondersteuningsbehoefte van leerling, ouders en leerkrachten in kaart is gebracht
  • Er passende ondersteuning is geboden, maar deze niet toereikend is gebleken
  • Er passende begeleiding is aangeboden aan gezin/ouders (lopend of afgesloten)

Het dossier bevat:

  • Het aanmeldingsformulier / MDO-verslagformulier ondertekend door ouder(s) en de leerling indien 16 jaar of ouder
  • Het ontwikkelingsperspectief 

Indien er een (verlengings-)aanvraag wordt ingediend voor een leerling op een school buiten de regio van het SWV Kop van Noord Holland, dan dient er altijd een consulent van het SWV VO Kop van Noord Holland betrokken te worden.

In dit document staat het beleid en de praktische uitwerking daarvan voor de afgifteduur van een toelaatbaarheidsverklaring en de werking van de Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs binnen het samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland.

Voor een uitgebreide beschrijving van de stukken die aangeleverd dienen te worden kunt u onze checklist bekijken. 

Het dossier dient, samen met relevante documenten, aangeleverd te worden bij de Commissie Toelaatbaarheid via de dropbox. Om behandeld te kunnen worden in de eerstvolgende bijeenkomst van de CTPaO dienen dossiers uiterlijk een week voor de bijeenkomst op dinsdag vóór 12:00 uur aangeleverd te zijn via de dropbox.

Let op: voor de verwerking van de aanmeldingen is het noodzakelijk dat in de titel van het aan te leveren document de voor- en achternaam van de leerling staan vermeld.

Bij voorkeur wordt het complete dossier in één PDF bestand aangeleverd.

Aanmelding Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs

De beschikking moet worden aangevraagd bij de Commissie Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband, in dit document staat het tijdpad voor toeleiding naar het Praktijkonderwijs beschreven. Naast het compleet ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier moet het dossier onderstaande documenten bevatten:

1. Aanmeldingsformulier PRO

Ouders moeten tweemaal ondertekenen: voor eens of oneens met de zienswijze van de school én voor het doorsturen van onderliggende stukken. Klik hier voor een toelichting op het aanmeldingsformulier PRO.

2. Leerlingdossier

Uit het leerlingdossier van de school (OSO of vergelijkbaar) dienen relevante documenten te worden meegezonden, zoals recente gegevens met betrekking tot de leervorderingen, volgens de lijst met toegestane instrumenten, niet ouder dan één jaar en het verslag van intelligentieonderzoek, niet ouder dan twee jaar.

Ter onderbouwing moet tevens worden vermeld of onderstaande documenten aanwezig zijn:

  • een dyslexieverklaring
  • een verslag van hulpverlening
  • een verslag diagnostisch onderzoek

Het meezenden komt hiermee te vervallen.

3. Regeling Bijzondere Groepen

Als er sprake is van een leerling die vanuit het V(S)O instroomt in het Praktijkonderwijs, dan maken we gebruik van de 'regeling bijzondere groepen'. De aanvraag moet dan naast bovenstaande documenten ook informatie bevatten met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Hiermee moet worden onderbouwd dat een overstap naar het PRO noodzakelijk is.

Het ingevulde formulier dient te worden doorgestuurd naar de gekozen school voor praktijkonderwijs in onze regio:

De Pijler (Den Helder) of Regius College Praktijkonderwijs (Schagen)

Dus niet rechtstreeks naar het Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland.

De CTPaO neemt een besluit op basis van de aangeleverde informatie.

Bij toekenning van de beschikking wordt een Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs afgegeven (TLVP).
 

17
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

18
september

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid